ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

     Поступак јавне набавке мале вредности - добра 

НАБАВКА ЦНЦ СТРУГА

за потребе

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''17. СЕПТЕМБАР''

              Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Објавила: Милијана Петровић